0 546 229 80 40

 
Kiralama Koşulları

            

                                                                                                                                                         2.sayfa

 

                                ARAÇ KİRALAMA GENEL KOŞULLARI

1- Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2- Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

 a. Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte

b. Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda

c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda

d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,

 e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,

f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada

 3- Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 19 yaşını doldurmuş olması, en az 6 AYLIK, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.

4- Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 5- Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüd eder.

 6- Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

8- Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

 9- Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

11- Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12- Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

13- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

14- Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır                                             

15- Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.16- Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın.

 

Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.                                3.sayfa

17- Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

18- Benzin dizel varsa lpg ücreti kiracıya aittir.Hgs, Ogs köprü, otopark ücretleri kiracıya aittir.Temiz gelmeyen araçlarda 30 TL yıkama ücreti kiracıya aittir. 1-3 gün kiralamada günlük km sınırı 250 km, 3-10 gün arası kiralamada günlük 200 km,10-20 gün arası günlük 150 km,20 günden sonraki kiralamarlarda günlük 100 km ile sınırlıdır.km aşımı her 1 km 0.75 KRŞ  olarak ücretlendirilip kiracı km farkından doğan ücret farkını araç tesliminde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

19- BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

20- TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması,cam çatlaması kırılması gibi) yapılacak tamirat, yedek parça  masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, Bahar oto kiralamaya bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

21- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

22- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklarda yetkili merci Denizli Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

23- ÖDEME: Kiracı: geçerli fiyat üzerinden kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları peşin nakit veya  online ödeme sistemi üzerinden kredi kartı  gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile bile kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 1 saati geçen gecikmeler yarım gün 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

24- Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayana bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, araç üzerinde bulunan aksesuar nedeniyle olsa bile (film sis lambası vb.),park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİGORTA

1- Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası  ve ilave ücret ödemek kaydı ile rent a car kasko poliçesi ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu kabul ve taahhüt eder.. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının maddi manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının maddi  manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

 2- Kiracı kiraladığı aracın çalışmamasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden ve yapılan tamirat ve işlem sonucu oluşacak aracın değer kaybı ücretinden itirazsız sorumludur.

3- Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimi Araç kasko bedelinin % 5 i dir. Kiracı karıştığı kazalarda ve tek taraflı kazalarda hasarlar muafiyet primi ödemekle yükümlüdür. 3000 TL yi

gecmeyen hasarlarda muafiyet piriminden dolayı araçta oluşacak hertürlü hasarı kiracı cebinden peşinen ödemeyi ve aracın işten kalma (sanayide yatar bedeli) kiralyanın günlük kiralama bedeli üzerinden ödemeyi kabul eder.(hasar muafiyet pirimi araç marka ve modeline göre değişiklik gösterir.)

 

4.sayfa

a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

c-Kiracı kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (trafik polisi veya jandarma) trafik kazası tespit tutanağı alkol raporu, karşı tarafın ruhsat  ve ehliyet fotokopileri, şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim etmek zorundadır.

d- Çalınma halinde, kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana en kısa sürede haber verecektir.

4-Pert durumu:Aracın kazada tam ziyan PERT olması durumunda; kiracı aracın muafiyet bedelini ve kasko şirketinin kiralayana tam ziya ve dosyanın ödemesini yaptığı tarihe kadar (max 60 gün) araçın işten kalma ücretini günlük kiralama bedeli üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

                       TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1-Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar.

2-Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu.

3-Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar.

4-Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar.

5-Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.

6-Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar.

7-Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar.

8-Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi,itilmesi,yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.

9-Aracın yarış hız tayini, ralli denemeleri,motorlu sporlar sırasında ve ya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar ve hasarlar.

10-Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı,parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kazalar ve hasarlar.

11-Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar.

12-Aracın döşemelerinde veya koltuklarında meydana gelecek yanıklar lekeler ve yırtıklar.

13-Hatalı kullanımdan meydana gelen lastik yarılmaları,teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14-Aracın üzerinde bulunan aksesuarlardan dolayı doğacak cezalardan, kiracı görerek bilerek ve kontrol ederek aldığı için sorumlu ve bu cezaları ödemekle yükümlüdür.

15-Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

16-Kiracının kazalarda kusurlu olması yada tek taraflı yaptığı kazalarda aracın değişen boyanan veya hasar kaydının çıkması nedeni ile aracın piyasadaki değer kaybını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.(değer kaybı kiralayan ile kiracı arasında karşılıklı anlaşılmalı anlaşma sağlanmadığı durumlarda kiralan resmi işlemleri başlatarak değer kayıbını çıkartarak tüm masrafları ile birlikte kiracıya bilirdiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.)

KİRACI DÖRT SAYFADAN OLUŞAN BU SÖZLEŞMENİN TÜM MADDELERİNİ  OKUDUĞUNU VE TÜM MADDELER  ÜZERİNDE MUTABIK KALINARAK KABUL ETTİĞİNİ, HER SAYFAYA İMZA ATMAYA GEREK OLMADIĞINI BEYAN EDER.İŞ BU SÖZLEŞME TARAFLARCA 2 NÜSHA OLARAK DÜZENLENMİŞ KABUL EDİLMİŞ İMZALANMIŞTIR.İMZALAN  SÖZLEŞMENİN 1 NÜSHASI KİRACIYA TESLİM EDİLMİŞTİR.

ALINAN TEMİNAT SENETLERİ (ARKADAN GELEBİLECEK TRAFİK CEZALARI VE HGS KÖPRÜ OGS CEZALARI İÇİN)TESLİM TARİHİNDEN 30 GÜN SONRA TESLİM EDİLİR.    

 

 

                 KİRACI                                             KEFİL                                   KİRALAYAN

                                                                                             

                                                                                                                        BAHAR OTO KİRALAMA

                                                                                                                        MUSTAFA ZEKİ OTRU

 

FIYATLARA NELER DAHIL

MESAFE HESAPLAMA

BÜLTENE ABONE OLUN       
Copyright © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır Bu site, Sahin Diktepe tarafından Rent A Car Pro Paket Sistemi ile hazırlanmıştır